แบบวัดการรับรู้ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


 เชิญร่วมการตอบแบบวัดการรับรู้ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and

Transparency Assessment หรือ แบบวัด ET เป็นแบบวัดให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานได้สะท้อนและ

แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


นายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ที่มานิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE )

             วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายภานุวัฒน์  สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ และ คณะครู ให้การต้อนรับ นายวสันต์  แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ที่มานิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    ณ หอประชุมฮอมฮัก กศน.อำเภอวังเหนือ