ศกร.ตำบลทุ่งฮั้ว นำนักศึกษาและกลุ่มอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมงานวิชาการ ณ สกร.อำเภอวังเหนือ วันที่ 19 กันยายน 2566

ศกร.ตำบลทุ่งฮั้ว นำนักศึกษาและกลุ่มอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมงานวิชาการ ณ สกร.อำเภอวังเหนือ วันที่ 19 กันยายน 2566  
ศกร.ตำบลทุ่งฮั้วจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การทำถั่วเคลือบ ณ บ้านผาดิน หมู่ ตำบลทุ่งฮั้ว เนื่องในงานอำเภอยิ้ม สนับสนุโดยศกร.ตำบลทุ่งฮั้ว
แบบวัดการรับรู้ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


 เชิญร่วมการตอบแบบวัดการรับรู้ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and

Transparency Assessment หรือ แบบวัด ET เป็นแบบวัดให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานได้สะท้อนและ

แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ