แบบวัดการรับรู้ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


 เชิญร่วมการตอบแบบวัดการรับรู้ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and

Transparency Assessment หรือ แบบวัด ET เป็นแบบวัดให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานได้สะท้อนและ

แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น