Workshop จัดทำ SAR

บุคลากร กศน.อำเภอวังเหนือ จัด Workshop จัดทำ SAR ประสานแผนงาน กิจกรรม และสรุปรวบรวม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปี 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอวังเหนือ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.google.com/album/AF1QipO5_-1e_PGBfoVTeQo9Mu_qdJIcW5ScYVdB1Pnw

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น