QR CODE แบบรับฟังความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ กศน.

        สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ส่งแบบรับฟังความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้
ของประชาชนทุกช่วงวัย  ให้สถานศึกษา  ไปสอบถามบุคลากรสังกัด นักศึกษา กศน.และประชาชนที่เกี่ยวข้อง  ทางระบบออนไลน์ โดยสแกน QR CODE ตามรูปแบบ ระหว่างเตือนตุลาคมถึงเดือน

พฤจิกายน ๒๕๖๒  ต่อไป  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักงาน กศน.

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิ้งค์เพื่อตอบแบบสอบถาม

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น