MOA กศน. อำเภอวังเหนือ

    ผู้บริหารและบุคลากรกศน. อำเภอวังเหนือจำนวน 3 ท่านเข้าร่วม โครงการอบรม ศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานกฎสนองมูลนิธิ MOA ไทยและ MOA International ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 กรกฎาคม 2561 ณศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงรายอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น